top of page

ביטול עסקה

החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי ו/או חשבון הלקוח  שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והמוצר המוחזר. למען הסר ספק יובהר כי הזיכוי בפועל ייעשה על ידי חברת האשראי ו/ואו חשבון הלקוחהחברה לא תישא באחריות בגין כל עיכוב ו/או שיבוש בביצוע הזיכוי על ידם.

 

ביטול עסקה

  1. ביטול עסקת רכישה על ידי הלקוח

  • הלקוח רשאי לבטל את העסקה , וזאת על פי מדיניות ביטול הזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א-2010  (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

  • תשומת לב הלקוח כי עליו לבדוק את המוצר עם קבלתו. הלקוח רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר אשר בוצעה באתר, באמצעות הודעה בדבר ביטול העסקה לחברה, החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את עיקר תנאי העסקה, לפי המאוחר מבניהם, והכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

  • ביטול העסקה לאחר קבלת המוצר שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה ייעשה תוך 14 יום מקבלת המוצר, כנגד הצגת חשבונית ובתנאי שהמוצר תקין, באריזתו המקורית ולא נעשה בו שימוש. הלקוח לא יהא זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו וכן דמי ביטול.

  • לקוח שהינו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי לבטל עסקה כאמור תוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך המפרט אצת עקרי העסקה, המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה ללקוח, לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

  • ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר הינו בכפוף לכך שהלקוח בדק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה והמוצר התקבל בידי הלקוח כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר בפועל שונה מהמוצג באתר, הלקוח רשאי לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר באמצעות השבת המוצר כאמור בסעיף 6.2 לעיל.

  • לקוח המבטל עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר או אי אספקה במועד שנקבע בעסקה או בשל כל הפרה אחרת של תנאי העסקה: תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, החברה תחזיר ללקוח את החלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ותמסור ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב. החברה תגבה מהלקוח רק דמי טיפול בסך 5% מערך העסקה או 100₪, הנמוך מבניהם. השבת המוצר תהא באחריות הלקוח ועל חשבונו.

  • לקוח המבטל עסקה עקב פגם או אי התאמה במוצר או עקב אי אספקה של המוצר במועד שנקבע בעסקה או בשל כל הפרה אחרת של תנאי העסקה: תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, החברה תחזיר ללקוח את החלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, לא תגבה מהלקוח סכום כלשהו ותמסור ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב. הלקוח יחזיר את המוצר, וכן כל מוצר אחר שנתקבל מהחברה עקב הרכישה, על חשבון החברה.
     

הודעת הביטול תימסר על ידי הלקוח באופנים הבאים: בעל פה במוקד שירות הלקוחות בטלפון 09-8858181, בדואר רשום או בעל פה בכתובת המלאכה 2, נתניה, ת.ד. 8705 מיקוד 4250537 בדוא"ל  info@milano.co.il או בכפתור ביטול עסקה בתחתית האתר. בהודעת הביטול יש לכלול את שם הלקוח ואת מספר תעודת הזהות.

bottom of page