top of page

תנאי שימוש

 

 • כללי
  1.1               חברת מילאנו פוד בע”מ ו/או מי מטעמה (להלן: “קבוצת מילאנו”) הינם מקימי אתר www.milano.co.il (להלן: “האתר”) המשמש כשער כניסה לתכנים ולמוצרים המוצעים על ידי קבוצת מילאנו. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו באמצעות מכשירי קצה שונים כפוף לתנאי השימוש באתר (להלן: “תנאי השימוש”).
  1.2               אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אנא הימנע מלבקר באתר. קבוצת מילאנו שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה.
  1.3               אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של קבוצת מילאנו הינו אסור.
  1.4               השימוש בלשון זכר בלבד הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר.
  2.          הסכמה לתנאי השימוש באתר
  2.1               באם הינך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס אחר). אם אתה (או הוריך) אינכם מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.  
  2.2               אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
  2.3              קבוצת מילאנו שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש שלך באתר אם לא תעמוד במי מתנאי השימוש.
  2.4               בנוסף לכל האמור להלן, בעשותך שימוש באתר הנך מתחייב כי לא תעשה את הדברים הבאים:
  2.4.1               התחזות לאדם או גוף כלשהו לרבות נציג, עובד או מנהל של קבוצת מילאנו ו/או תיאור מסולף או הצגה כוזבת של הקשר שלך לאדם או גוף כלשהו.
  2.4.2               הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי, מטעה או חומר אשר נועד להערים על משתמש או גוף כלשהו. 
  2.4.3               הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש קבוצת מילאנו לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.
  2.4.4               הפצת “דואר זבל” (spam), או הצפת שרתי האתר בכל דואר אחר.
  2.4.5               שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רשיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כנ”ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור השירות.
  2.4.6               פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר זה.
  2.4.7               הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame), או כחלק מאתר אחר (mirror), ללא הסכמתה הכתובה המוקדמת של קבוצת מילאנו.
  2.4.8               שימוש בכל רובוט, “תולעת” (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.
  2.4.9               להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או להפר באופן כזה או אחר את הדרישות והפרוצדורות של האתר.
  2.4.10             שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.
  2.4.11             לאסוף או לאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן למכור, להפיץ או לעשות כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.
  3.          הרשמה לשירותים באתר
  3.1               בכדי להירשם לשירותים מסוימים באתר, ייתכן כי תתבקש לספק לקבוצת מילאנו מספר פרטים אודותיך. פרטים אלו עשויים לכלול בין היתר את שמך המלא, כתובת דואר אלקטרוני, מען ומספר טלפון. חלק מהנתונים שתתבקש למסור הינם פרטי חובה – כלומר לא ניתן להירשם מבלי למסור פרטים אלו – פרטי החובה יסומנו באופן מפורש. בנוסף לפרטים אלו הינך מתבקש לבחור סיסמה, אשר תשמש בזיהויך לצורך קבלת השירותים (“טופס הרישום”). הינך אחראי באופן מלא לשמירת סודיות הסיסמה ומתחייב להודיע לקבוצת מילאנו באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמה שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת.
  3.2               הינך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך, כפי שמתבקש בטופס הרישום באתר. כמו כן, הינך מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר בטופס הרישום במטרה לשמור על נכונותו ודיוקו.
  3.3               הנהלים אשר על פיהם פועלת קבוצת מילאנו באיסוף ושימוש במידע כאמור מפורטים במדיניות הפרטיות המוצגת באתר בכתובת www.nextheat.co.il/privacy (להלן: “מדיניות הפרטיות”). כפי שמצוין במדיניות הפרטיות שלנו תחת סעיף “שימוש במידע”, אנו לא מעבירים ולא נעביר את פרטיך אל צדדים שלישיים, למעט תחת הוראה בחוק או של נציגות שלטונית אשר תחייב אותנו לעשות כן.
  3.4               הנך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדוייק, נכון ומלא אודותיך כפי שמתבקש בטופס הרישום באתר. כמו כן, הנך מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר בטופס הרישום במטרה לשמור על נכונותו ושלמותו.
  3.5              קבוצת מילאנו שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לך על ידה באתר בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש לקבוצת מילאנו את היסוד הסביר להניח כי כך קרה, עם או בלי הודעה מוקדמת.
  4.          הסרה או הגבלה של תכנים באתר
  4.1              קבוצת מילאנו רשאית לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים שלהלן ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בקבוצת מילאנו ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.  
  4.2               בתנאי שימוש אלה: “תכנים” – כל תוכן ומידע המופיע על האתר לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור קולי (audio-visual)  או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כתבות, סקירות, נתונים, תגובות, מידע לגבי רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר או באמצעותו, ידיעות, ניתוחים,  טקסט, תמונות ו/או כל מידע אחר שיועמד לרשות הגולשים באתר ובמכשירי הקצה השונים בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום, או שיהיה קיים בעתיד, בין אם בבעלות קבוצת מילאנו ובין אם בבעלות צד שלישי.
  4.3               במידה ומצאת במידע הנמצא באתר, או במידע הקיים בין תכניו של כל אתר אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי, אתה מתבקש להודיע על כך למנהלי אתר זה לכתובת:   info@milano.co.ill
  5.          הגבלת אחריות של קבוצת מילאנו ומי מטעמה
  5.1              קבוצת מילאנו אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפיך או כלפי כל צד שלישי, בגין כל נזק או פיצוי, ישיר, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי (incidental) מכל סוג שהוא הקשור ביחס לרכישת מוצרים ו/או לתכנים, ו/או לשימוש בתכנים (לרבות על ידי קטינים וכתוצאה מנגיפי מחשב) ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר (download) ו/או לזמינות השירותים הנמצאים באתר או באתרים מקושרים המופיעים באתר (לרבות בנוגע לתכנים הנמסרים לפרסום) ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים ולמהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר כולל, בין היתר, פיצוי בגין פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, קריסת מחשב או בעיות במחשב, או כל נזק או אבדן מסחרי אחר, אי נוחות, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות אפילו אם החברה קיבלה הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו. ידוע לך כי החברה הסכימה להתקשר איתך על בסיס הגבלת אחריות זו וכי קבוצת מילאנו מסתמכת על כך.
  5.2               כל עסקה שתעשה בעקבות מידע המתפרסם באתר או באמצעות קישור (Link) לאתר צד שלישי, אינה כוללת את קבוצת מילאנו כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. קבוצת מילאנו אינה צד לכל עסקה כזו, היא לא תישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו באתרים אליהם הגעת באמצעות קישורים ולרכישות אשר יתבצעו באמצעות פרסומים אלו והיא לא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים לעסקה. קבוצת מילאנו איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. קבוצת מילאנו רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.
  5.3               היה וקבוצת מילאנו ו/או מי מטעמה ניסו (או ינסו) מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על קבוצת מילאנו ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם. באותו אופן, לא יתפרש דבר בתנאי השימוש אלו, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על קבוצת מילאנו ו/או מי מטעמה בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.
  5.4              קבוצת מילאנו מספקת את האתר, המוצרים ו/או השירותים וכן כל מידע, תוכן ושירות המסופקים באמצעות האתר כמות שהם (As-is) ואינה נותנת כל הבטחה בדבר אחריות, מפורשת או משתמעת, חוקית או אחרת, בכל התקשרות עם קבוצת מילאנו, נציגיה, או בכל הקשור לאתר לרבות שירותיו. מובהר בזאת כי קבוצת מילאנו לא תישא בכל אחריות ביחס למוצרים, לתכנים באתר (בין אם מקורם בחברה, בצדדים שלישיים או בגולשי האתר) לרבות תוכנם, מהימנותם, דיוקם ואמינותם וכן לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג ומין שהוא, לרבות אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכד’ שייגרמו, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, למשתמש באתר ו/או לרכושו ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בהם. קבוצת מילאנו מסייגת כל אחריות מפורשת או משתמעת למסחריות, התאמה לתכלית מסוימת, או אי-הפרה.  
  5.5              קבוצת מילאנו רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי קבוצת מילאנו בקשר לכך.
  5.6              קבוצת מילאנו אינה מתחייבת שהאתר ושירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי קבוצת מילאנו או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל קבוצת מילאנו או אצל מי מספקיה.
  5.7               בכל מקום בו לא נאמר אחרת, כל מאפיין (feature) חדש באתר, אשר משנה, משפר או מציג בצורה אחרת את השירותים הניתנים במסגרתו, יהיה כפוף לתנאי שימוש אלו. במקרה בו יתווספו שירותים נוספים לאתר, ייתכן ותצטרך להביע את הסכמתך הנפרדת לתנאים הנוספים המתחייבים מן השימוש בו.
  6.          קבצי Cookie
  6.1               “Cookie” הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשבך האישי על ידי שרת אינטרנט. באתר מתבצע שימוש ב- Cookie בכדי ששרתי האתר זה יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות גם כאשר אתה חוזר ומבקר באתר ובכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצורכי אבטחת מידע.
  6.2               בהסכימך להסכם זה אתה מתיר לקבוצת מילאנו להשתיל “Cookie” על מחשבך, להשתמש במידע האגור ב – Cookie ולזהותך על פיו. אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרים או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתרים יותאמו להעדפותיך. עם זאת, זכור שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.
  7.          קניין רוחני
  7.1               כל זכויות הבעלות והקניין הרוחני (ובכלל זה כל זכויות היוצרים, הפטנטים, המדגמים, זכויות הסודות המסחריים והסימנים המסחריים) באתר (ובכלל זה עיצוב האתר, וארגון וסידור המידע שבו) הינם רכושה הבלעדי של קבוצת מילאנו, חברות קשורות שלה ו/או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בו.
  7.2               כל המידע המופיע על גבי האתר (ובכלל זה התוכן המופיע על האתר, עיצוב האתר, וארגון וסידור המידע שבו) נמצא בבעלותה הבלעדית של קבוצת מילאנו או של צד שלישי, לפי העניין, שהרשה לקבוצת מילאנו להשתמש בו ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של קבוצת מילאנו או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר ו/או לעשות בהם או במידע ובתכנים שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של קבוצת מילאנו.
  8.          כללי
  8.1               אתה תשפה את קבוצת מילאנו, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
  8.2               תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר ובמקרה של אי התאמה, תנאי שימוש אלו יגברו.
  8.3               על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של קבוצת מילאנו להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות על פי החוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר כי אתה תשא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.
  9.          פנה אלינו
  9.1              קבוצת מילאנו מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה: info@milano.co.il

 • bottom of page